| HOME | PHOTO GALLERY | CONTACT US |

| AACHARYA SHREE | JAIN GRANTHS |

| DONORS |

:: Jain Granths ::

Digamber Granths

Download Hindi Font

S. No. Name of Book Name of Book (Hindi) Writer No. of Pages
1AacharaangSutra: Ek Addhyan Dr. ParmeshthiDaas Jain 209
2Aadhyatmik Jyoti SumeruChandra Diwakar 487
3AadiBrahma Shri Gyanmati Mataji 161
4Aadipuran Main Pratipadit Bharat Dr. S. Bhattacharya 438
5AANGPANNTTIvaxi..kfRr  252
6Aaradhna Katha Kosh Brahmachari Shri NemiDuttji 478
7Aate Ka Murga Shri Gyanmati Mataji 144
8Aathah Vrahat Gurawalee  59
9AatmaPrabodh Shri Kumar Kavi 137
10Abhinav Solah Kaaran Vidhaan Pandit Kamal Kumar Jain Shastri "Kumud" 95
11AbhishekPaath Sangrah Pandit IndraLal Shastri Jain 469
12ACHARAY AMAURTCHANDRA - VYAKTITVA AUR KARTRITVAvkpk;Z vezrpUnz O;fDrRo vkSj dr`ZRo Dr. Uttamchand Jain 559
13ACHARYA SOMKIRTI AVAM BRAHMA YASHODHARvkpk;Z lksedhrhZ ,oe~ czaEg ;'kks/kj  232
14Adhyaatm-Amrit-Kalash Pandit KailashChandra SiddhantShastri 484
15ADHYATMA AUR PRAN URJAvk/;kRe vkSj izk.k mtkZ  1057
16ADHYATMA BARAKHADIvk/;kRe ckjg[k.kh   314
17ADHYATMA PANCH SAMGRAHAvk/;kRe iap laxzg  205
18Adhyatm-Pada-Parijat Prof. Dr. KanchediLal Jain 299
19ADI PURANvkfniqjk.k Mahakavi Pushp-dant 706
20ADIPURANA - 1vkfniqjk.k 1 Acharya Jinsen 778
21ADIPURANA - 2vkfniqjk.k 2 Acharya Jinsen 558
22Ahart Bashir Ahmad 'Mayukh' 125
23AHEANSA KI VIJAYvfgalk dh fot; Vijyamati Mataji 85
24Ajjhappsaaro Aacharya SunilSaagar 80
25AKALANK GRANTHTRAYAMvdyadxzUFk=;e~ Bhatt Aklankdev 373
26Akinchitkar: Ek Anusheelan Pandit Phoolchand Siddhant Shastri 124
27ALANKAR CHINTAMANIvyadkjfpUrkef.k  471
28ALAP PADDHATIvkyki i)fr   237
29AMARSEN CHARIUvejlsu pkfjm  289
30AmritaaSheetih Brah. DharamChandra Shastri 97
31Amulya Pravachan Shri ChandanaaMati Mataji 5
32Amulya Pravachan Shri Chandnaamati Mataji 474
33ANGAR DHARMAMRITvaxkj/kekZe`r Pt. Kelash Chandra Shastri 784
34ANJANA PAVANANJAY NATKAMvatuk iouat;ukVde~  74
35ANTARDVANDVON KE PAAR ------vUr}ZU}ks ds ikj  173
36Anubhavaanand SitalPrasad Brahmchari 138
37ANUTTAR YOGI-1vuqRrj ;ksxh 1  385
38ANUTTAR YOGI-2vuqRrj ;ksxh 2  389
39ANUTTAR YOGI-3vuqRrj ;ksxh 3  399
40ANUTTAR YOGI-4vuqRrj ;ksxh 4  387
41Apabhransh- Hindi Kosh Dr. Naresh Kumar 911
42Apbhransh Aur Hindi Dr. Devendra Kumar Jain 260
43Apbhransh Bhasha Sahitya Ki Shodh Pravartiyan Dr. Devendra Kumar Shastri 337
44Apbhransh Prakaash Devendra Kumar 263
45Appa- Sanwoh-Kavv Dr. KasturChandra 'Suman' 168
46APTAMIMANSA PRAMANPARIKSHA CHAvkIrehekalk iek.kijh{kk p  87
47ARADHANA KATHA KOSHvjk/kukdFkkdks"k Bramhachari Nemidattji 460
48ARADHANASARvjk/kuklkj  255
49ARADHNA SAMUCCHYAMvjk/kukleqPp; Ravindra Muni 376
50ARADHNA-SAMUCCHAYAvjk/kukleqPp; Ravichandramunindra 376
51ASHTA PAHUDv"VikgqM Acharya Kundkund 747
52ASHTSAHASTRI - 1v"VlgL=h 1 Vidhyanand Acharya 512
53ASTASAHASTRI - 2v"VlgL=h 2 Vidhyanand Acharya 487
54ASTASAHASTRI - 3v"VlgL=h 3 Vidhyanand Acharya 677
55Atha DashLakshanyaadi PoojaPaath Praarambh  347
56AthmanomatiKhandanPraarambhah  195
57AthRachaatmaanubhavmananPraarambh Br. Dharmadas 179
58ATMANUSHASANvkRekuq'kklu  349
59BAI AJITMATI AUR USKE SAMKALIN KAVIckbZ vthrefr vkSj mlds ledkyhu dfo  328
60Banaarsi Naammaala Pandit BanaarasiDaas  108
61BARSANUPEKKHAckjlk.kqisD[kk  108
62Bhaartiya SrashtiVidhyaa Dr. Prakaash 252
63BhaavnaaSaaro Aacharya SunilSaagarJi 89
64BHADRA BAHUHknzckgq  607
65BHADRABAHU SANHITAHknzckgq lafgrk  1268
66BHAGAVAN MAHAVEER ---KOSHHkxoku egkohj fgUnh vaxzth tSu 'kOndks"k  653
67BHAGAVATI ARADHANAHkxorh vjk/kuk Acharya Shivarya Virchit 1007
68Bhagwaan Mahaaveer Shri Gyanmati Mataji 159
69Bhagwaan Mahaaveer Deshnaa Shri Gyanmati Mataji 572
70Bhagwaan Neminaath Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 38
71Bhagwaan Parashavnath Dashaavtaar Peethdheesh Shulak MotiSaagar Mahaaraaj 75
72Bhagwaan Rishabhdev Shri Gyanmati Mataji 56
73Bhagwaan Rishabhdev Pandit Kailash Chandra Shastri 144
74Bhagwaan Rishabhdev Dashaavtaar Naatak Shri Chandanaamati Mataaji 79
75BHAGWAN MAHAVEER AUR UNKA TATVADARSHANHkxoku egkohj vkSj mudk rRo n'kZu Acharya Deshbhushan 1014
76BHAKTAMAR MAHAMANDAL POOJAHkDrkejegke.My iwtk  107
77Bhakti Shri Gyanmati Mataji 103
78BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-1Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 1  357
79BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-2Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 2  352
80BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-3Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 3  419
81BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-4Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 4  441
82BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-5Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 5  364
83BHARTESH VAIBHAVAHkjrs'koSHko Mahakavi Ratnakar Varni 730
84BHARTIYA JYOTISHAHkkjrh;T;ksfr"k  444
85BHATTARAK RATNAKIRTI AVAM KUMUDCHANDRA - VYAKTITVA AVAM KRITITVAHkV`kjd jRudhfrZ ,oa dqeqnpUnz O;fDrRo ,oa dr`ZRo  269
86BHAV SAMGRAHAHkko laaxzg Shri Devsenacharya Virchit 531
87BHAV SAMGRAHA - VAMDEVHko laxzg&okenso  193
88BHAV TRIBHANGIHkko f=Hkaxh  151
89Bhavyajan kanthaa Bharanam Kaviwar Arahdaas 101
90BHOODHAR BHAJAN SAURABHAHkw/kj Hktu lkSjHk  133
91BHOOVALAYAHkwoy; flfj  258
92BRAHAT KATHA KOSHo`gn dFkkdks"k Harishenacharya 383
93BrahmaVilaas  164
94BRIHAD DRAVYA SAMGRHAo`gn nzO;laxzg Nemichandra Siddhantdev 220
95CHAHADHALANg< kyk Pt. Daulatramji 118
96CHAHDHALANg< kyk  170
97CHANADANApUnuk  59
98CHANDRAPRABHA CHARITRApUnzizHkpfjre~  605
99CHAONTIS STHAN DARSHANpkSrhl LFkku n'kZu Shri Adisagarji 874
100CHARCHA SAGARppkZ lkxj  597
101CHARCHA SHATAKppkZ 'krd  163
102CHARITRA SUDDHI VRATpfj= 'kqf) ozr  161
103Chaturveenshati Nirvaan Bhakti Shri 105 Shreymati Mataji 434
104Chaturveenshati Teerthankar Stuti Shri Gyanmati Mataji 43
105CHATURVINSHATI STOTRAMprqfoZU'kfr Lrks=e  327
106CHIDVILASfpnfoykl  160
107Chitrasen Padmaawati Charitra KunthuSagarJi Maharaj 128
108Choubees Dhaana Charchaa Pandit MohanLal Shastri 90
109Chousath Riddhi Vidhaan  Shri Gyanmati Mataji 70
110Chousath-Riddhi-Pooja  92
111Daan Vichaar Aacharya SudharmSagarJi Maharaaj 222
112DAHANJAY NAAM MALA/kuat;ukeekyk Dhananjay 96
113Dakshin Bhaarat Main JainDharm Pandit KailashChandra Shastri 218
114DarshanSaar Shri DevSenaacharya 64
115DAULAT BHAJAN SAURABHAnkSyr Hktu lkSjHk  208
116DAVV SANGAHAnOolaxg  121
117Deepaawali Poojan Shri Gyanmati Mataji 50
118DEV SHILPAnso f'kYi  501
119DEVAGAMnssokxe  181
120Deveedaas-Vilaas Mahakavi Deveedaas  386
121DEVGARH KE JAIN KALAnsox< dh tSu dyk  367
122Dhannjay Kee Kaavya Chetnaa Bishan Swaroop Rustagi 187
123Dharam Maarg Saar Aacharya Muneippdiyaar 225
124Dharm Kaa Aadi Pravartak Swami Karmaanand 210
125DHARMA PARIKSHA/keZijh{kk Acharya Amitgati 409
126DHARMA RATNAKAR/keZ jRukdj  491
127Dharmaamrat Shri Naysen 873
128DHARMANAND SHRAVAKACHAR/kekZuan Jkodkpkj  338
129DHAVALA - 1/koyk 1 Veersenacharya 551
130DHAVALA - 10/koyk 10 Veersenacharya 543
131DHAVALA - 11/koyk 11 Veersenacharya 399
132DHAVALA - 12/koyk 12 Veersenacharya 556
133DHAVALA - 13/koyk 13 Veersenacharya 448
134DHAVALA - 14/koyk 14 Veersenacharya 624
135DHAVALA - 15/koyk 15 Veersenacharya 472
136DHAVALA - 16/koyk 16 Veersenacharya 334
137DHAVALA - 2/koyk 2 Veersenacharya 557
138DHAVALA - 3/koyk 3 Veersenacharya 556
139DHAVALA - 4/koyk 4 Veersenacharya 619
140DHAVALA - 5/koyk 5 Veersenacharya 427
141DHAVALA - 6/koyk 6 Veersenacharya 590
142DHAVALA - 7/koyk 7 Veersenacharya 683
143DHAVALA - 8/koyk 8 Veersenacharya 462
144DHAVALA - 9/koyk 9 Veersenacharya 477
145Dhayaan-Sutrani AacharyaShri Maaghanandi 306
146Dhayaan-Vichaar Shri GyaanSaagarJi Mahaaraaj 128
147DhhammRasaayan Shri PadhnandiMuni 139
148Digambar Jain Saadhu Parichay Pandit DharamChandraJi Shastri 650
149DIGAMBAR JAIN VRATODDYAPAN SAMGRAHAfnxEcj tSu ozRkks?;kiu laxzg  406
150DIGAMBARATVA AUR DIGAMBAR MUNIfnxEcjRo vkSj fnxEcj eqfu  195
151DRAVYA SAMGRAHAnzO; laxzg  83
152DVISANDHAN MAHAKAVYAf}la/kku egkdkO;  419
153DYANAT BHAJAN SAURABHA/;kur Hktu lkSjHk  430
154EK AUR NILANJANA,d vkSj uhykatuk  156
155ESHAVAR MIMANSAbZ'oj ehekalk  884
156Ethical Doctrines in Jainism Kamal Chand Sogani  322
157Fundamentals of Jainism Champat Rai Jain 129
158GADYACHINTAMANIx/;fpUrkef.k  495
159GANITSAR SAMGRAHAxf.krlkj laxzg  413
160GHANTAKARN MANTRA KALPA/kaVkd.kZea=dYi  88
161Gommaeshwar Baahubalee Aivam Shravanbelgol-Itihaas Kai Paripekshya Main Satish Kumar Jain 189
162GOMMATASARA JIVKANDAxkSEeVlkj thodk.M Nemichandra Siddhantchakravarti 833
163GOMMATASARA JIVKANDA - 1xkSEeVlkj thodk.M 1 Nemichandra Siddhantchakravarti 552
164GOMMATASARA JIVKANDA - 2xkSEeVlkj thodk.M 2 Nemichandra Siddhantchakravarti 604
165GOMMATASARA KARMAKANDAxkSEeVlkj deZdk.M Nemichandra Siddhantchakravarti 871
166GOMMATASARA KARMAKANDA - 1xkSEeVlkj deZdk.M 1 Nemichandra Siddhantchakravarti 691
167GOMMATASARA KARMAKANDA - 2xkSEeVlkj deZdk.M 2 Nemichandra Siddhantchakravarti 816
168GOMTESH GATHAxkseVslxkFkk  202
169GRANTHRAJ SHREE PANCHADDHYAYIxzFkjkt Jh iaPpk/;k;h Acharya Amritchandra 559
170GYAN NIDHI KRIDALAYAKkufuf/k dzhMky;  32
171GYAN PRADIPIKAKkuiznhihdk  148
172GYANANKUSHAKkukadq'ke~  135
173HARIVANSHAPURANAgfjoa'kiqjk.k Acharya Jinsen 1005
174HINDI KE MAHAKAVYON MEIN CHITRIT BHAGAVAN MAHAVEERfgUnh ds egkdkO;ks esaaa fpf=r Hkxoku egkohj Dr. Sushma Gunvant Rote 154
175Hindi-Jain-Sahitya-Parisheelan Shri NemiChandra Shastri 252
176IndraDhavaj Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 384
177Jain Mantra Mahaa Vigyaan Pandit DharamChandraJi Shastri 484
178Jain Saahitya Aur Itihaas  NaathuRam Premi 633
179Jain Saahitya Aur Itihaas Par Vishad Prakaash Shri JugalKishore Mukhtaar "yugveer" 744
180JAIN 40 VRAT KATHA SAMGRAHAtSu 40 ozr dFkk laxzg  157
181Jain Ayurveda Vigyaan Shri SurdevSagaarJi Mahaaraaj 426
182Jain Bhakti Kavya Ki PrashthBhumee Dr. PremSaagar Jain 244
183Jain Darshan Dr. Mahendra Kumar Jain 483
184Jain Darshan Ganit Acharya Shri Dharmbhushanji Maharaj 422
185Jain Darshan Main Karmavaad Dr. ShekharChandra Jain 76
186JAIN DHARM KA PRACHIN ETIHAAS - 1tSu /kEkZ dk izkphu bfrgkl 1 Balbhadra Jain 412
187JAIN DHARM KA PRACHIN ETIHAAS - 2tSu /kEkZ dk izkphu bfrgkl 2 Parmanand Shastri 566
188Jain Dharm Ke Prabhaavak Aacharya Saadhavi Sanghmitra 587
189Jain Dharm Ki Moulik Visheshtaayain Dr. Ramesh chand Jain 207
190Jain Dharm Main Ahinsaa Shrimaan Brahmachaareeji SeetalPrasadji 174
191Jain Granth Prashasti Sangrah-I JugalKishore Mukhtar 'yugveer' 408
192Jain Granth Prashasti Sangrah-I Pt. Parmanand Jain Shastri 343
193Jain Harivanshpuram Aur Soorsaagar Main Shri Krishna Dr. Udaraam Vaishnav 406
194JAIN KALA AVAM STHAPATYA -1tSu dyk ,oa LFkkiR; 1  341
195JAIN KALA AVAM STHAPATYA -2tSu dyk ,oa LFkkiR; 2  353
196JAIN KALA AVAM STHAPATYA -3tSu dyk ,oa LFkkiR; 3  377
197Jain Kathao Ka Saanskratik Addhyan Shri ShriChand Jain 172
198JAIN LAKSHANAVALI - 1tSu Yk{k.kkoyh 1 Balchandra Siddhantshastri 434
199JAIN LAKSHANAVALI - 2tSu Yk{k.kkoyh 2 Balchandra Siddhantshastri 444
200JAIN LAKSHANAVALI - 3tSu Yk{k.kkoyh 3 Balchandra Siddhantshastri 541
201Jain Law Late Shri ChampatRai Jain 149
202Jain Nyay-II Late Pt. KailashChandra Shaastri 192
203JAIN POOJA KAVYAtSu iwtk dkO;  397
204Jain Pratimaa Vigyaan BalChandra Jain 254
205JAIN PURAN KOSHtSu iqjk.kdks"k  561
206JAIN PURANO KA SANSKRITIK AVADANtSu iqjk.kks dk lkaLd`frd vonku  61
207JAIN RAJNAITIK CHINTAN DHARAtSu jktuSfrd fpUru /kkjk  186
208JAIN SAMAJ KA VRIHAD ETIHAAStSu lekt dk o`gn~ bZfrgkl  699
209Jain Shabdaarth Kosh Soorajmal Khaasgiwala 140
210JAIN SHASANtSu 'kklu   339
211Jain ShilaaLekh Sangrah Dr. Vidhyaadhar Johraapurkar 172
212Jain ShilaaLekh Sangrah Part-2 Pt. VijayMurti  523
213Jain ShilaaLekh Sangrah Part-3 Pt. VijayMurti  815
214Jain ShilaaLekh Sangrah Part-4 Dr. Vidhyaadhar Johraapurkar 548
215Jain Shoud aur Sameekshaa Dr. PremSaagar Jain 238
216Jain Siddhaant Darpan Late Pt. GopalDaasJi Baraiyya 264
217Jain Terkshastra Main Anumaan-Vichaarah-Aitihaasik Aivam Samikshatmak Addhyan Dr. DarbaariLal Jain Kothiyaa 318
218Jain View of Life T.G. Kalghatgi 217
219JAINENDRA LAGHUVRITTItSusUnz y/kqo`fRr  174
220JAINENDRA MAHAVRITTItSusUnz egko`fRr Pujyapad Devnandi 546
221JAINENDRA PRAKRIYA - 1tSusUnz izfdz;k 1 Acharya Gun Nandi 160
222JAINENDRA PRAKRIYA - 2tSusUnz izfdz;k 2 Acharya Gun Nandi 148
223JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 1tSusUnz fl}kUr dksss"k 1 Kshullak Jinendra Varni 498
224JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 2tSusUnzz fl}kUr dks"k 2 Khsullak Jinendra Varni 646
225JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 3tSusUnzz fl}kUr dks"k 3 Khsullak Jinendra Varni 635
226JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 4tSusUnzz fl}kUr dks"k 4 Khsullak Jinendra Varni 547
227JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 5tSusUnzz fl}kUr dks"k 5 Khsullak Jinendra Varni 302
228Jainism In Rajasthan KailashChand Jain 309
229Jainism in South India & Some Jaina Epigraphs P.B. Desai 486
230Jain-Nyay Ko Aacharya AklankDev Kaa Avdaan Dr. KamleshKumar Jain 233
231JAIPUR KHANIYA TATTVACHARCHA AUR USKI SAMIKSHA - 1t;iqj [kkfu;k rRoppkZ vkSj mldh leh{kk 1  504
232JAIPUR KHANIYA TATTVACHARCHA AUR USKI SAMIKSHA - 2t;iqj [kkfu;k rRoppkZ vkSj mldh leh{kk 2  476
233JambooDweep Mandal Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 286
234Jamboodweep Poojaanjalee Shri Gyanmati Mataji 584
235JambooSwamiCharitam Pandit Rajmall 288
236JAMBUDIVA PANNATTI SAMGAHOtEcqfnok iUufr laxgks  467
237JASAHAR CHARIUtlgj pfjm  270
238JAY DHAVALA-1t; /koyk 1 Veersenacharya 523
239JAY DHAVALA-10t; /koyk 10 Veersenacharya 407
240JAY DHAVALA-11t; /koyk 11 Veersenacharya 401
241JAY DHAVALA-12t; /koyk 12 Veersenacharya 395
242JAY DHAVALA-13t; /koyk 13 Veersenacharya 389
243JAY DHAVALA-14t; /koyk 14 Veersenacharya 435
244JAY DHAVALA-15t; /koyk 15 Veersenacharya 376
245JAY DHAVALA-16t; /koyk 16 Veersenacharya 272
246JAY DHAVALA-2t; /koyk 2 Veersenacharya 500
247JAY DHAVALA-3t; /koyk 3 Veersenacharya 554
248JAY DHAVALA-4t; /koyk 4 Veersenacharya 368
249JAY DHAVALA-5t; /koyk 5 Veersenacharya 428
250JAY DHAVALA-6t; /koyk 6 Veersenacharya 395
251JAY DHAVALA-7t; /koyk 7 Veersenacharya 505
252JAY DHAVALA-8t; /koyk 8 Veersenacharya 434
253JAY DHAVALA-9t; /koyk 9 Veersenacharya 580
254Jeevak Chintaamani Aachaarya TirutakkDevar 372
255JeevanDaan Shri Gyanmati Mataji 35
256JiardDutt-Charit Kavivar RaajSingh 297
257JIN SAHASTRANAM STOTRAMftulgL=kuke Lrks+=e Acharya Jinsen 272
258JINDUTT CHARITftunRr pkfj= Kavi Rajsingh 296
259JINDUTT-CHARITftunRr pkfj= Acharya Gunbhadra 232
260JinduttCharitram Shrimad Gunbhadraacharya 100
261Jingun Sampati Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 68
262Jinsahastranaamastvan Late Pt. BanaarsidaasJi  48
263JNANARNAVAKkuk.kZo  801
264Kaavyamaalaa  234
265KAID MEIN FASI HAI ATMAdSn esa Qalh gS vkRek  32
266Kalikund Vidhaan Aacharya Padhnandi 50
267Kalpdrum Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 486
268Kalyan Kalptaru Strotra Shri Gyanmati Mataji 191
269KALYAN MANDIR STOTRAdY;k.k eafnj Lrks= Kumudchandra Acharya 180
270KALYANKARKAMdY;k.kdkjde~  886
271Kar-Lakhanam Prof. PraffulKumar Modi 44
272KARMA PRAKRITIdeZ izd`fr  88
273Karmfal Deepak  Br. Mainabai 68
274KARNANUYOG DEEPAK - 1dukZuq;ksx nhid 1  149
275KARNANUYOG DEEPAK - 2dukZuq;ksx nhid 2  125
276KARNANUYOG DEEPAK - 3dukZuq;ksx nhid 3  147
277KARTTIKEYANUPREKSAdkrhZd;kuqizs{kk  589
278KASAYPAHUD SUTRAd"kk;ikgqM lw= Acharya Gundhar Bhattarak 327
279KASHAYJAY BHAVANAd"kk;t; Hkkouk  47
280KATANTRA ROOPMALAdkrU= :iekyk Sharv-varm Acharya 420
281KathaaaKosh PrabhaChandra 196
282KavalChaandraayanVratKatha  120
283KAVIVAR BOOCHARAJ AVAM UNKE SAMKALIN KAVIdfooj cwpjkt ,oa muds ledkyhu dfo  315
284KAVIVAR BUDHAJAN - VYAKTITVA AVAM KRITITVAdfooj cq/ktu& O;fDrRo ,oa d`frRo   241
285KAVIVAR BULAKHICHAND BULAKIDAS AVAM HEMRAJdfooj cqykf[kpan cqykdhnkl ,ao gsejkt  287
286Khandharo Ka Vaibhav Shri Muni KantiSaagar 461
287KRIYA KALAPfdz;kdyki  353
288KRIYASARfdz;klkj Acharya Bhadrabahu 100
289KURAL KAVYAdqjydkO; Elacharyaji 332
290Kyaa Aariyakaa Maataayein Pooojya Hai Pt. RatanLal Bainada, Pt. Hemant Kaalaa 164
291LABDHISARAyC/khlkj Nemichandra Siddhantchakravarti 624
292LABDHISARA - KSHAPANASARAyC/khlkj&{kiuklkj Pt. Todarmalji 721
293LAGHIYASTRAYADI SAMGRAHAy?kh;L=;kfnlaxzg  216
294Laghu Naychakram Shri MadDevSenaachaarya 63
295LAGHU-VIDYANUVAADy/kq&fo?;kuqokn  693
296LOK-VIBHAGyksdfoHkkx SinghSurarshi 306
297Lok-Vijay Yantra Dr. Nemichandra Shastri 168
298MADAN PARAJAYenu ijkt;  195
299MADANJUDDHA KAVYAenutq) dkO;  176
300MahaaMantra Namokaar-Vaigyaanik Anveshan Dr. Ravindra Kumar Jain 160
301MahaaMratuyunjay Vidhaan Pooja Shri Yogendra SaagarJi Maharaj 120
302MahaaShraman Mahaaveer SumeruChandra Diwakar 388
303Mahaaveer Samavsaran Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 42
304MAHABANDHO - 1egkcU/kks 1 Bhootbali 501
305MAHABANDHO - 2egkcU/kks 2 Bhootbali 484
306MAHABANDHO - 3egkcU/kks 3 Bhootbali 502
307MAHABANDHO - 4egkcU/kks 4 Bhootbali 446
308MAHABANDHO - 5egkcU/kks 5 Bhootbali 131
309MAHABANDHO - 6egkcU/kks 6 Bhootbali 387
310MAHABANDHO - 7egkcU/kks 7 Bhootbali 328
311MAHAKAVI BHUDHARDAS - EK SAMALOCHANATMAK ADDHYYANegkdfo Hkw/kjnkl&,ao lekykspukRed v/;;u  487
312MAHAKAVI BRAMHA RAYMAL AVAM -----egkdfo czEg jk;ey ,oa HkV~Vkjd f=Hkqou dhfrZZ  359
313MAHAKAVI DAULATRAM KASLIVAL - VYAKTITVA AVAM KRITITVAegkdfo nkSyrjke dklfyoky&O;fDrRo ,ao d`frRo  426
314MAHAKAVI HARICHANDRA - EK ANUSHEELANegkdfo gjhpanz&,d vuq'khyu  221
315MAHAPURANA - 1egkiqjk.k 1 Mahakavi Pushpadant 522
316MAHAPURANA - 2egkiqjk.k 2 Mahakavi Pushpadant 463
317MAHAPURANA - 3egkiqjk.k 3 Mahakavi Pushpadant 522
318MAHAPURANA - 4egkiqjk.k 4 Mahakavi Pushpadant 288
319MAHAPURANA - 5egkiqjk.k 5 Mahakavi Pushpadant 433
320Maheet Kaykunj  360
321MakarDwajParaajay Kavi Shri Jindev 117
322MANDIReafnj   78
323Mangalaayatnam BihareeLal Sharma 158
324Manokamna Siddhi Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 45
325Manushya Kritya Saar Shri KunthuSaagarJi Mahaaraaj 101
326Maraathi Jain Saahitya Aur Sanskriti Prof. BhaagChand Jain Bhaskar 160
327MARANKANDIKA - 1ej.kdf.Mdk 1 Acharya Amitgati 684
328MARANKANDIKA - 2ej.kdf.Mdk 2 Acharya Amitgati 749
329MATHILI KALYNAMeSfFkyhdY;k.ka  101
330Meri Smritiyan Shri Gyanmati Mataji 634
331MERU MANDAR PURANes: eankj iqjk.k Vamanacharya 539
332MOKSHA SHASTRAeks{k 'kkL=  287
333Moksha Shastra Koumudee Brah. Mutyanand 'Singh' Jain 379
334MOKSHAMARGA PRAKASHAKAeks{kekxZ izdk'kd  337
335MOOK MATIewdekVh  510
336MookMaati-Meemaansaa Khand-I Acharya Vidhyasagarji 636
337MookMaati-Meemaansaa Khand-II Acharya Vidhyasagarji 565
338MookMaati-Meemaansaa Khand-III Acharya Vidhyasagarji 567
339Mritunjay Pooja Vidhaan Shri Abhaymati Mataji 53
340MUKTIDOOTewfDrnwr  228
341MULACHARAeqykpkj Vasunandi Siddhantchakravarti 796
342MULACHARA - 1eqykpkj 1 Vasunandi Siddhantchakravarti 573
343MULACHARA - 2eqykpkj 2 Vasunandi Siddhantchakravarti 440
344MULACHARA PRADEEPeqykpkj iznhi  544
345MULARADHANAeqykjk/kuk Shivkoti Acharya 1890
346MUNI SABHACHANDRA AVAM UNKA PADMAPURANequh lHkkpUnz ,oa mudk ineiqjk.k  572
347Municharya Shri Gyanmati Mataji 693
348NagKumar Charit Mahakavi Pushpdant Charit 270
349NAMAMALAukeekyk  150
350Namokaar Mantra Kalp Pandit Balbhadra Jain Shastri 143
351NAMOKAR GRANTH.keksdkj xazFk  427
352Nandeeshwar Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 60
353NavDevtaa Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 90
354NavDevtaa Vidhaan (Vrahat) Shri Gyanmati Mataji 125
355NavgrahShanti Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 58
356NAYA VINISHCHAY VIVARANAM - 1U;k;fofu'p;fooj.k~e 1  609
357NAYACHAKKO.k;pDdks  315
358NAYACHAKRADISAMGRAHAu;pdzkfnlaxzg  192
359NEMINIRVANAMussfefuokZ.ke  119
360NIDHUKHADfunqZ%[k  32
361NijaatamShuddhiBhaavna Aacharya KunthuSaagarJi Mahaaraaj 90
362NijaatamShuddhiBhaavna MuniraajKunthuSaagarJi Mahaaraah 116
363NijaatamShuddhiBhaavna Wa MokshaMaargPradeep MuniraajKunthuSaagarJi Mahaaraah 176
364NIMITTA SASTRAMfufer 'kkL=e  133
365NITI VYAKYAMRIT - 1furh okD;ke`r 1 Somdev Suri 454
366NITI VYAKYAMRIT - 2furh okD;ke`r 2 Somdev Suri 645
367NITIVAKYAMRIT MEIN RAJNITIfufrokD;ke`r esa jktuhfr  255
368NityaStrot Paath Sangrah Brah. DharmChandra Shastri Pratishthaacharya 974
369NIYAMSARfu;elkj Kundkund Acharya 573
370NIYAMSAR PRABHRITfu;e;kj izkHk`r Kundkund Acharya 609
371Nyaay Deepika Shri Abhinav DharmBhushan  520
372NyaayKumudChandra Parisheelan Prof. UdayChandra Jain 531
373NYAY VINISHCHAYA VIVARNAM - 2U;k;fofu'p;fooj.k~e 2  521
374NYAYA KUMUD CHANDRA - 1U;k;dqeqnpUnz 1  591
375NYAYA KUMUD CHANDRA - 2U;k;dqeqnpUnz 2  635
376NYAYDIPIKAU;k;nhfidk  372
377Orissa Main Jaindharm Dr. Laxminarayan Saahu 205
378PaasanaahChariu Mahakavi Budh Shridhar Krat 399
379PADMA PURANineiqjk.k  930
380PADMACHARIT MEIN PRATIPADIT BHARTIYA SANSKRITIinepfj= esa izfrikfnr Hkkjrh; alaLd`fr  339
381PADMANANDI PANCHVINSHATIin~euUnhiapfoU'krh  328
382PADMAPURANA - 1ineiqjk.k 1 Acharya Ravisen 593
383PADMAPURANA - 2ineiqjk.k 2 Acharya Ravisen 470
384PADMAPURANA - 3ineiqjk.k 3 Acharya Ravisen 485
385PAHUD DOHAikgqMnksgk  259
386PAJJUNNCHARIUiaTtqupkfjm  512
387PANCH STORA SAMGRAHiPpLrks= laxzg  277
388PANCHASTIKAYAiapkfLrdk; Kundkund Acharya 421
389Panchmeru Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 65
390PanchParmesthee Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 69
391PANCHSANGRAHAiaplaxzzg  860
392PANDAV PURANikaMo iqjk.k  564
393PANDIT RATANCHAND JAIN MUKHATAR VYAKTITVA AUR KRITITVA - 1iaMhrjrupaUnz tSu eq[rkj O;fDrRo vkSj dr`Ro 1  891
394PANDIT RATANCHAND JAIN MUKHATAR VYAKTITVA AUR KRITITVA - 2iaMhrjrupaUnz tSu eq[rkj O;fDrRo vkSj dr`Ro 2  653
395PANDIT TODARMAL-----iaMhr VksMjey O;fDrRo vkSj dr`Ro  395
396Param Jyoti Mahaveer Mahakavi Late Shri Dhanya KumarJi Jain "Sudhesh" 253
397PARAMATMA PRAKASHijekRe izdk'k  308
398Pareekshaa Shri Gyanmati Mataji 193
399Parmaadhyatam Taranginee Shri Subhchandraacharya 221
400Parmaar Jain Samaaj Kaa Itihaas Siddhantaacharya Pt. PhoolChandra Shastri 619
401PARMAGAMSAROijekxelkjks  67
402PARSHVA PURANik'oZ iqjk.k  175
403PARSHVABHUDAYAik'okZH;qn;e~  337
404PARSHVNATH CHARITRAik'oZukFk pfj= Bhattarak Sakalkeerti 328
405PASNAAH CHARIUil.kkgpkfjm  523
406PASNAHCHARIU - EK SAMIKSHATMAK ADDHYYANil.kkgpkfjm ,d leh{kkRed v/;;u  275
407Pativrataa (MahaaSatee Maina-Sundaree) Shri Gyanmati Mataji 85
408PATTAMAHADEVI SHANTALA - 1iV~Vegknsoh 'kkUryk 1  400
409PATTAMAHADEVI SHANTALA - 2iV~Vegknsoh 'kkUryk 2  459
410PATTAMAHADEVI SHANTALA - 3iV~Vegknsoh 'kkUryk 3  483
411PATTAMAHADEVI SHANTALA - 4iV~Vegknsoh 'kkUryk 4  458
412PAUMA CHARIU - 1ime pfjm 1  371
413PAUMA CHARIU - 2ime pfjm 2  379
414PAUMA CHARIU - 3ime pfjm 3  261
415PAUMA CHARIU - 4ime pfjm 4  349
416PAUMA CHARIU - 5ime pfjm 5  363
417PAVAYANSAROio;.klkjks  688
418Pawandoot Udaylaal Kaashliwaal 58
419Praakrat Abhyaas Saurabh Dr. KamalChandra Sogaani 230
420Praakrat Pachnaa Saurabh Dr. KamalChandra Sogaani 273
421PraanPriya-Kaavya Shri RatnaSinghMuni 26
422PraayshitSangrah Naathuraam Premee 200
423Prabodhsaar MahaaPandit YashahKeerti 240
424PRADDUMNA CHARITiz/kqEu pkfj= Kavi Sadharu 308
425Prakrat Swayam-Shikshak Prof. Prem Suman Jain 301
426PrakratBodh Shri SunilSaagar 104
427PRAMAN NIRNAYAizek.kfu.k;  130
428PRAMAN PRAMEYA KALIKAizek.k izes; dfydk  126
429PRAMAPRAMEYAizekizes; Bhavsen Trevidhya 159
430PRAMEYA RATNAMALAizes; jRuekyk  269
431PRAMEYKAMALMARTANDA - 1izes; dey ekRkZZ.M 1 Prabhachandra Acharya 704
432PRAMEYKAMALMARTANDA - 2izes; dey ekRkZZ.M 2 Prabhachandra Acharya 686
433PRAMEYKAMALMARTANDA - 3izes; dey ekRkZZ.M 3 Prabhachandra Acharya 738
434PRAMUKHA AITIHASIK JAIN -----iazeq[k ,sfrgkfld tSu iq:"k vkSj efgyk,a  393
435PRASAD MANDANizlkn eaMu  277
436Prasastisangraha Pandit K. Bhujbali Shastri 228
437PRATHAMANUYOG DEEPIKAizFkekuq;ksx nhfidk  271
438Pratighyaa (Sati Manovati Kee Darshan Kathaa) Shri Gyanmati Mataji 131
439Pratishthaa Tilak Shri Gyanmati Mataji 455
440Pratishthasaar Sangrah Late Brah. SeetalPrasadJi 232
441PratishthaSaarodwaar Pandit Shri Aashadhar 292
442PRAVACHANSAR - SAPTADASHANGI TIKAizopu lkj&laIrn'kaxhVhdk  528
443PRAYSHCHITT VIDHANizk;f'pr fo/kku  140
444PuraanSaar Sangrah Aacharya Daamnandi 221
445Puraatan JainVaakya Soochi JugalKishore Mukhtaar 545
446PURAN SUKTI KOSHiqjk.klqDrhdks'k  129
447Pursharth Dr. BhagwaanDaas 656
448PURUDEV CHAMPOOiq:nso pEiw  460
449Purudev Naatak Shri Gyanmati Mataji 94
450PURUSHARTHA SIDDHIUPAY - 1iq:"kkFkZ flf} mik; 1 Acharya Amritchandra 478
451PURUSHARTHA SIDDHIUPAY - 2iq:"kkFkZ flf} mik; 2 Acharya Amritchandra 448
452Rajasthan Ke Jain Sant Dr. Kastoor Chand Kasliwaal 323
453RAJASTHAN KE JAIN SANT - VYAKTITVA AVAM KRITITVAjktLFkku ds tSu lar& O;fDrRo ,oa d`frRo  322
454RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 1jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 1  226
455RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 2jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 2  446
456RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 3jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 3  413
457RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 4jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 4  1007
458RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 5jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 5  1446
459Ratnaakar Shatak Part-I RatnaKar Varni 430
460Ratnaakar Shatak Part-I RatnaKar Varni 279
461Ratnaakar Shatak Part-II RatnaKar Varni 298
462RATNAKARANDA SHRAVAKACHARAjRudj.M Jkodkpkj  360
463Ratnatray Dhawalaansh Dhawal Shri VineetmateeJi 275
464RATNATRAYA CHANDRIKAjRu=; pafnzdk  431
465RatnmalajRuekyk  144
466RAYANSARj;ulkj  142
467Religion and Culture of the Jains Dr. JyotiPrasad Jain 214
468Rishabhdev Nratya Naatikaa Shri Chandanaamati Mataaji 18
469RishiMandal Pooja Vidhaan Shri Gunnandi Muni 60
470RITTHANEMI CHARIUfjV~B.ksfepfjm  204
471ROTH TEEJ VRAT KATHAjkssB rht ozr dFkk  56
472Saamaanya PaandulipiVigyaan Dr. MahaaveerPrasad Sharma 216
473Saankyadarshan Ki Shaastriya Samikshaa Dr. ShaktiBaalaa Kaushal 208
474Sabhaashyaa Ratnamanjusha   85
475SAGAR DHARMAMRITlkxkj /kekZe`r Pt. Ashadharji 399
476Sahastranaam Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 167
477Sahastrnaam Vidhaan Pt. Munnalaal  230
478SAJJAN CHITTA VALLABHAlTtu fpRr oYyHk  58
479SakalBhushda Chari  175
480Samaadhi Deepak Shri 105 Aariyaakaa Vishuddhmatiji 96
481Samaadhimaranswaroop Pandit DaulatRamji 50
482SAMADHITANTRAlekf/kra=e~  105
483Samavsaran Poojan Vidhaan Lt. Kavivar Kunwarlal ji  274
484Samavsaran Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 214
485SamayaktvaKaumudee  239
486SAMAYASAR - PURVARDHAle;lkj iqoZk/kZZ Kundkund Acharya 701
487SAMAYASAR SAPTADASHANGIle;lkj laIrn'kaxh  723
488SAMAYASAR UTTARARDHAle;lkj mRrjk/kZ Kundkund Acharya 704
489SAMBOHA PANCHASIYAlacksg iapkfl;k  98
490SAMMAISUTTAMlekbZlqRre Acharya Siddhsen 131
491SAMYAGGYAN CHANDRIKAlE;KkupfUnzdk Pt. Todarmalji 873
492SAMYAK CHHARITRA CHINTAMANIlE;d pkfj= fpUrke.kh  234
493SamyaktavaSaar Shatak Pandit BhooraamalJi Shastri 177
494Sangeet Samaysaar Aachaarya Paarashavdev 365
495Sanshipt Jain Itihaas Bhaag 3 Khand 4 Shri Baabu KaamtaPrasad Ji 164
496Sanskar Shri Gyanmati Mataji 65
497SANSKRIT SIDDHACHAKRA VIDHANlaLd`r fl)pdz fo/kku  114
498SAPTBHANGITARNGINIlIrHkaxhrjafx.kh  94
499Saptrishi Arthath ShaantiPooja Shri 105 Shullak SumatiSaagar Mahaaraaj 99
500SARASMUCHCHAYAlkjlleqPp; Kulbhadracharya 176
501Saravtobhadra Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 845
502SARVARTHASIDDHIlokFkZ flf} Acharya Poojyapad 552
503SARVARTHASIDDHI - 1lokFkZ flf} 1 Acharya Poojyapad 560
504SARVARTHASIDDHI - 2lokFkZ flf} 2 Acharya Poojyapad 517
505SARVARTHASIDDHI - 3lokFkZ flf} 3 Acharya Poojyapad 513
506SarvSiddhiKaarak Kalyaan Mandir Vidhaan Shri Chandnaamati Maataaji 50
507Satyaarth-Darpan  283
508Satyaarth-Nirnay Ajit Kumar Jain Shastri 368
509SAVAYDHAMMADOHAlko;/kEenksgk  162
510SHAAKTAYAN VYAKARANAM'kkdVk;u&O;kdj.ke~ Acharya Shaaktayan 487
511SHAAKTAYANAM PRAKRIYA'kkdVk;u&izfdz;k Abhaychandra Suri 493
512Shaastraath Paanipat Champaavati Jain 202
513SHABDARNAVA CHANDRIKA'kCnk.kZopafnzdk Acharya Somdev Suri 296
514SHANTI PATH PRADARSHAN'kkfUr iFk izn'kZu  389
515SHANTI SUDHA SINDHU'kkfUr lq/kk flU/kq  365
516SHAPSHIRIlkifl< h  40
517SHASAN CHATUSTRINSHIKA'kklu prqfL=af'kdk  76
518SHASTRASAR SAMUCCHAYA'kkL=lkj leqP;;  419
519Shatak Choorni Vyaakhyaa Aachaaryavar ShivSharma 149
520Shatkarmasamucchya Pt. ShyamSunderlal Shastri 117
521Shatkhadagam kee Shaastriya Bhumikaa Dr. Heeralal Jain 619
522Shatkhandaagam Br. Pt. SumatiBai Shahaa 951
523SHATKHANDAGAM PARISHEELAN"kV[k.Mkxe ijh'khyu Pt. Balchand Shastri 960
524ShatKhandagamah Khand 1 Bhaag 2 Shri Gyanmati Mataji 406
525ShatKhandagamah Khand 1 Bhaag 3 Shri Gyanmati Mataji 423
526Sheel Kalash Shri Syaadwadmati Mataji 71
527ShraavakDharmpradeep KunthuSaagar 254
528Shraavak-Dharm-Sangrah Shri DaryaavSinghJi Sodhiyaa 
529Shraman KriyaaKalaap Pathavali Shri KaamKumar Nandi Ji Maharaj 1002
530Shravanbelgol Aur Dhakshin kai Anya Jainteerth Shri Rajkrishna Jain 127
531SHRAVKACHAR SAMGRAH - 1Jkodkpkj laxzg 1  516
532SHRAVKACHAR SAMGRAH - 2Jkodkpkj laxzg 2  526
533SHRAVKACHAR SAMGRAH - 3Jkodkpkj laxzg 3  562
534SHRAVKACHAR SAMGRAH - 4Jkodkpkj laxzg 4  584
535SHRAVKACHAR SAMGRAH - 5Jkodkpkj laxzg 5  413
536Shree 1008 Shree Vartmaan Choubees Teerthankaro ka  Shri Maanikchandra Jain 55
537SHREE BHAIRAVA PADAMAVATI KALPAJh Hksjo in~ekorh dYi Kavi Shekhar Mallishanacharya 214
538Shree DhaiDweep PoojanVidhaan Shri Kamalnayan ji 363
539SHREE DHANYAKUMAR CHARITRAJh /kU;dqekj pkfj=  97
540SHREE GOMMAT PRASHNOTTAR CHINTAMANIJhxkseB iz'uksRrj fpUrkef.k  1124
541Shree Hanumaan Charitra Master Sukhchandra Padhshaah Porwaar, Kavishree Brahmaraijee 174
542Shree IndriyaParaajayshatak Buddhulaal Shraavak 38
543Shree Mahaaveera Commemoration Volume-I  364
544SHREE MALLINATH PURANJh eYyhukFk iqjku  138
545SHREE MUNISUVRAT KAVYAJh eqfulqozr dkO;  231
546Shree Namokaar Paiteesee Shree Shullak Siddhasaagarji 34
547Shree Navgrah Shaanti Vidhaan Shri Swasti Bhushan Mataji 82
548Shree Paarshavnaath Samavsharan Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 112
549Shree Paarshvanaath Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 35
550Shree PadumPurada  510
551SHREE PANCHADDHYAYIJh iap?;k;h  616
552Shree PanchKalyaanak Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 60
553SHREE PRACHIN POOJAN SAMGRAHAJh izkphu iwtu laxzg  306
554Shree Rishabhdev Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 57
555Shree Rishimandal Mantra Kalp Pooja Vidhaan Shri Vidhyaa Bhushan Soori 426
556Shree Rishimandal Vidhaan Shri Swasti Bhushan Mataji 114
557SHREE SAMAYA PRABHARITJh le; izkHk`r  661
558Shree Sammed Shikhar Vidhaan  50
559SHREE SAMMEDSHIKAR MAHATAMYAJh lEesn f'k[kj egkRe; Yativar Devdatt 639
560Shree Saraswati Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 31
561Shree Shaanti Chakra Mandal Kalp Pooja Vidhaan Ba. YogeendraSaagarji Mahaaraaj Sa. 108
562Shree Shaantinaath Pooja Vidhaan (Hindi) Shri Gyaanmati Mataji 50
563SHREE SHANTINATH PURANJh 'kkafrukFk iqjku Shrimad Asag Mahakavi 338
564Shree SiddhaChakra Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 345
565SHREE SOLAHKARAN DHARMA DEEPAKJh lksyg dkj.k /keZ nhid  129
566SHREE SUDRISHTI TARANGINIJh lqn`f"V rjaxf.k  615
567Shree Teerthankar Vidhaan Poornamati Mataji 159
568Shree Terahdweep Poojadweep Vidhaan Kavi ShreeLaal Ji 346
569Shree TrilokSaar Pooja Bhaashaa Pt. Budhmahaachandra ji 499
570Shree VeergunSampad Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 64
571Shree Vinaayak Yantra Pooja Praveen Chand Jain Shaastri 149
572Shree Vishaaphaar Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 36
573Shree VishnuSahastranaam Shree Aadhshankaraacharyaa Swami 289
574Shree Yashodhar Charitra Mahakavi Shree Pushpadant ji 251
575Shree Yogpradeep Mahaamuni Shri Harshkeerti  39
576Shreemad Bhagwad Jinsahastrnaam Vidhaan Aariyakaa Syaadwadmati Mataji 324
577ShreePaalCharit Pt. DaulatRaam Kaasliwaal 99
578ShreePaarshwanaathCharitam ShrivaadiraajSoori 219
579SHREEPAL CHARITRAJhiky pfj= Sakalkeertiji 598
580SHREEPAL CHRITRA - PARIMALLAJhiky pkfj=& ifjeYy  188
581SHRENIK CHARITRAJsf.kd pfj= Acharya Shubhchandra 378
582Shri Aadipuraan Pt. Tulsiraamji 371
583Shri Bhaktamar Mandal Vidhaan Shri ChandanaaMati Mataji 43
584Shri ChandraPrabhPuran   430
585Shri Chaturvinshatisandhaanam  Mahapandit Kavi Jagannath  160
586Shri Choubees Teerthankar Pooja Pt. ShriLal ji Paatni 144
587Shri Chousath Riddhi vidhaan Aariyakaa 105 Swasti Bhushan Mataji 98
588Shri Dhaaidweep PoojanVidhaan Shri KamalNayanJi 360
589Shri Dharmchakra Vidhaan Shri Abhaymati Mataji 219
590Shri GyanSamucchaya Saar Shri TaaranSwami  520
591Shri Jain Siddhant Praveshikaa Pt. GopaalDaas Varaiyya 112
592Shri Karm Dahan Vidhaan Shri Bhushan Mataji 62
593Shri Nayansukh Vilaas Part-2 Shri Nayanaanand  206
594Shri Savamsharan Vidhaan Shri Swasti Bhushan Mataji 194
595Shrimad Bhagwad JinSahastranaam Vidhaan Aariyaakaa Syaadwaadmati Mataji 324
596Shringararvachandrikaa Shree VijayVarni 267
597SHRUTAVTARJqrkorkj  67
598Shrutskhand Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 66
599Shuddhopyog Aacharyaa Viraagsaagar 161
600SIDDHANTSAR DEEPAKfl)akrlkj nhid Bhattarak Sakalkeertiji 662
601SIDDHANTSARADISAMGRAHAfl)kUrlkjkfnlaxzg  349
602SIRIVALA CHARIUflfjokypfjm Kave Narsendev 163
603SMARAN SHAKTILej.k'kfDr  52
604Soom Daataar Samvaad Shri ChandraSaagar ji Maharaaj 116
605Sootak Nirnay  18
606South India Panorama Of Jain Art C. Sivaramamurti 377
607STOTRADISAMGRAHALrksss=kfnlaxzg  331
608STUTIVIDYALrqfrfo/;k  185
609Subhaashit Manjari Purvaardh Munivar Shri Ajitsaagarji Mahaaraaj 200
610Subhaashitaavali Saarth Wah Sajjanchitvallabh Acharyaa Sakalkeerti  119
611SUBHASIT RATNA SANDOHAlqHkkf"kr jRu lanksg  268
612SUDARSHAN CHARITAMlqn'kZu pfj=e Vidhyanandi 240
613SUDHARMA DHYAN PRADEEPlq/keZ /;ku iznhi  233
614Sudharmopdeshaamratsaar Shri Kunthu Saagar  207
615SUGANDH DASHMIlqxU/kn'keh  38
616SUGANDHA DASHAMI KATHAlqxa/k n'keh dFkk  186
617SUKTIMUKTAVALIlqfDr eqDrkofy  156
618SuryaPrakash Granthah Muni 108 Shri DharamNandiJi Maharaaj 386
619SVAROOP SAMBODHAN PANCHAVINSHATILo:Ik lEcks/ku iapfoU'kfr  154
620SVATANTRAVACHANAMRITAMLora=opuke`re~  85
621Swatantrataa Sangraam Main Jain Dr. Kapoorchand Jain, Dr. Jyoti Jain 499
622Swayambhu Kalpdrum Vidhaan Aariyaakaa 105 Swasti Bhushan Mataji 440
623Swayambhustrotra Kee Tatvapradeepikaa Vyaakhyaa Prof. Udaychandra Jain 211
624Tamil Bhasha Kaa Jain Saahitya Shri C.S. Mallinaathan 33
625TATTVA BHAVANArRoHkkouk  390
626TATTVAGYAN TARANGINIrRoKku rjaxf.k   235
627TATTVANUSHASANrRokuq'kklu   167
628TATTVARTHAVRITTIrRokFkZo`rhZ Bhaskarnandi 611
629TATTVARTHRAJVARTIK - 1rRokFkZjktokfrZde~ 1 Bhatt Aklankdev 788
630TATTVARTHRAJVARTIK - 2rRokFkZjktokfrZde~ 2 Bhatt Aklankdev 750
631TATTVARTHSARrRokFkZlkj Shrima Mritchandra Suri 285
632TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 1rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 1 Shri Vidyanand Swami 642
633TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 2rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 2 Shri Vidyanand Swami 666
634TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 3rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 3 Shri Vidyanand Swami 695
635TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 4rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 4 Shri Vidyanand Swami 594
636TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 5rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 5 Shri Vidyanand Swami 696
637TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 6rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 6 Shri Vidyanand Swami 689
638TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 7rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 7 Shri Vidyanand Swami 493
639TATTVARTHVRITTIrRokFkZozrhZ  648
640Tatvartha Boodha  182
641Teen Choubeesee Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 268
642Teen Lok Poojaa Kavi Shree Nemichandra  542
643Teen Lok Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 537
644Teerthankar JanmBhumi Vidhaan Shree Chandamaamati Maataaji 136
645Teerthankar Mahaaveer  Shri ChhailBihari Gupt 363
646Teerthankar Mahaaveer Life & Philosophy Shri S.C. Diwaker 220
647Teerthankar Paarsvanath Aithihaasik Aviam Sanskratik Paripekshya Main  442
648Teerthankar Paarsvanath Bhakti Gangaa Dr. PremSaagar Jain 226
649Teerthankar Rishabhdev Kai Dash Avataar Shree Gyanmati Mataji 58
650Teerthankar Vardhmaan Mahaaveer  Pt. PadamChandra Shastri 116
651Terahdweep Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji 424
652The Jaina Law Barrister Champat Rai Jain 214
653The Key of Knowledge Champat Rai Jain 956
654TILOYPANNATTI - 1f=yks;i..kRrh 1 Shri Yativrashabhcharya 434
655TILOYPANNATTI - 2f=yks;i..kRrh 2 Shri Yativrashabhcharya 866
656TILOYPANNATTI - 3f=yks;i..kRrh 3 Shri Yativrashabhcharya 736
657TIRTHANKARrhFkZdj  300
658TIRTHANKAR MAHAVIR AUR UNKI ACHARYA PARAMPARA - 1rhZFkZdj egkohj vkSj mudh vkpk;Z ijEijk 1 Dr. Nemichand Shastri 654
659TIRTHANKAR MAHAVIR AUR UNKI ACHARYA PARAMPARA - 2rhZFkZdj egkohj vkSj mudh vkpk;Z ijEijk 2 Dr. Nemichand Shastri 471
660TIRTHANKAR MAHAVIR AUR UNKI ACHARYA PARAMPARA - 3rhZFkZdj egkohj vkSj mudh vkpk;Z ijEijk 3 Dr. Nemichand Shastri 466
661TIRTHANKAR MAHAVIR AUR UNKI ACHARYA PARAMPARA - 4rhZFkZdj egkohj vkSj mudh vkpk;Z ijEijk 4 Dr. Nemichand Shastri 510
662Treiylokya Tilak Mahendra Kumar 'Mahesh' Kumar Shastri  434
663Treiylokya Tilak Vratodhaapanam Pannalaal Jain 54
664Treiylokya Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 318
665TRILOKSARf=yksd lkj Nemichandra Siddhantchakravarti 829
666UTTARPURANAmRrjiqjk.k Acharya Gunbhadra 724
667VACHANDUTAM UTTARARDHAopunwre mRrjk/kZ  115
668VADDHAMAN CHARIUo/kZek.k pfjm  448
669VAGBHATALANKARokXHkVkyadkj  123
670Vaidhyasaar Pt. Satyamdhar Jain 131
671VARAGYASHARoSjkX;lkj  64
672VARDHAMAN CHAMPOOo/kZekupaEiw  241
673Vardhmaan Mahaakavi Anoop 578
674Vardhmaan Roopaayan Kunthaa Jain 155
675Vartamaan Choubeesee Vidhaan Brah. Rishabhchand ji Jain 249
676VASTU CHINTAMANIokLrq fpUrkef.k  306
677VASTUSAR PRAKARANokLrq lkjizdj.k  260
678VEER JININDA CHARIUohj ftf.kan pfjm  213
679Veer Shasan Ke Prabhavak Acharya Dr. Vidhyadhar Johrapurkar, Dr. Kasturchandra Kasliwal 282
680VidhvaShaanti Mahaaveer Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 315
681Vidishaa Vaibhav Shri Raajmal jain Madvaiyaa 403
682Vidwajjanbodhak  552
683VIDYANUSHASANfo/kkuq'kklu Bhattarak Matisagar 1108
684VIKRANT KAURAVAMfodzkUr dkSjoe  170
685VIMAL BHAKTIfoey HkfDr  444
686Vimal Bhakti Sangrah Aariyaakaa Shri Syaadwaadmati Mataji 474
687VIMALNATH PURANfoeyukFk iqjk.k  395
688VIRAGMAYoSjkX;ef.kekyk  90
689Virodh Parihaar Pt. Rajendra Kumaarji Jain Shaastri 454
690Vishva Kaa Surya Shri Suneel Saagar Ji Mahaaraaj 202
691Vishva kee Mool Lipi Braahmee Dr. PremSaagar Jain 151
692VISHVA TATTVA PRAKASHAfo'o rRo izdk'k Bhaksen Trevidhya 512
693VRAT KATHA KOSHo`r dFkk dks"k  779
694Vrindaavan Vilaas  91
695Yaagmandal Vidhaan Shri Gyanmati Mataji 156
696YASHA-STILAK CHAMPOO - 1;'k%fLryd Acharya Somdev 430
697YASHASTILAK CHAMPOO - 2 (MAHAKAVYAM);'k%fLryd pEiw egkdkO;Ek~ Acharya Somdev 565
698Yashastilak Kaa Saanskratik Adhyan Dr. GokulChandra Jain 432
699YASODHAR CHARITRA;'kks/kj pkfj=  91
700Yogaamrat Part-1 Muni BaalChandra  208
701Yogaamrat Part-2 Muni BaalChandra  204
702YOGSAR;ksxlkj  154
703YOGSAR PRABHRIT;ksxlkj izkHk`r Shrimad Amitgati 267
704YOGSAR TIKA;ksxlkj Vhdk Yogindudev 374
705Yuktyanushaasnam Shri Vidhyaanandaacharya 196

Top

Shwetamber Granths

S. No. Name of Book Writer No. of Pages
1A History of the Sanskrit Literature of the Jainas Vol.1Hiraalal Rasikdaas Kapadia 346
2A History of the Sanskrit Literature of the Jainas Vol.2Hiraalal Rasikdaas Kapadia 556
3A History of the Sanskrit Literature of the Jainas Vol.3Hiraalal Rasikdaas Kapadia 312
4Aadhyaatmik Vikaas Kee Bhumikayain Aviam PoornataaVijay JayantSen Soori 130
5ACHARANG SUTRA - 1 416
6ACHARANG SUTRA - 2 498
7ACHARYA HEMCHANDRA 215
8ADDHYATMASAR 615
9AdhyaatmSaarShrimad YashoVijay Ji Mahaaraaj 587
10AGAM SUTTANI - 1 447
11AGAM SUTTANI - 10 301
12AGAM SUTTANI - 11 320
13AGAM SUTTANI - 12 320
14AGAM SUTTANI - 13 544
15AGAM SUTTANI - 14 383
16AGAM SUTTANI - 15 464
17AGAM SUTTANI - 16 389
18AGAM SUTTANI - 17 454
19AGAM SUTTANI - 18 512
20AGAM SUTTANI - 19 494
21AGAM SUTTANI - 2 464
22AGAM SUTTANI - 20 432
23AGAM SUTTANI - 21 464
24AGAM SUTTANI - 22 544
25AGAM SUTTANI - 23 272
26AGAM SUTTANI - 24 431
27AGAM SUTTANI - 25 336
28AGAM SUTTANI - 26 416
29AGAM SUTTANI - 27 264
30AGAM SUTTANI - 28 368
31AGAM SUTTANI - 29 296
32AGAM SUTTANI - 3 575
33AGAM SUTTANI - 30 479
34AGAM SUTTANI - 4 184
35AGAM SUTTANI - 5 543
36AGAM SUTTANI - 6 512
37AGAM SUTTANI - 7 527
38AGAM SUTTANI - 8 350
39AGAM SUTTANI - 9 513
40Ahinsa-DarshanShri AmarMuniji Mahaaraaj 402
41AKKHYANAK MANIKOSHA 466
42ANTAKRITDASHANG SUTRA 237
43Anu Se Poorna Kee YaatraaAacharyaa Shri Devendra Muni 561
44ANUTTAROPPATIK DASHANG SUTRA 117
45ANUYOGDVARSUTRA 538
46Aparaajitaa Shri Devendra Muni 'Shastri' 154
47Appa so ParamappaShri Devendra Muni 'Shastri' 420
48ARDHAMAGDHI KOSHA - 1 535
49ARDHAMAGDHI KOSHA - 2 1012
50ARDHAMAGDHI KOSHA - 3 701
51ARDHAMAGDHI KOSHA - 4 1053
52ARDHAMAGDHI KOSHA - 5 879
53ASHTAKPRAKARAN 183
54ATMA PRABODHA 361
55AUPPTIK SUTRA 217
56AVASHYAK SUTRA 186
57Bhaartiyaa Waangmay Main NaareeShri Devendra Muni 'Shastri' 296
58BHAGAVATI SUTRAM-1 857
59BHAGAVATI SUTRAM-10 725
60BHAGAVATI SUTRAM-11 888
61BHAGAVATI SUTRAM-12 701
62BHAGAVATI SUTRAM-13 961
63BHAGAVATI SUTRAM-14 662
64BHAGAVATI SUTRAM-15 958
65BHAGAVATI SUTRAM-16 690
66BHAGAVATI SUTRAM-17 794
67BHAGAVATI SUTRAM-2 1103
68BHAGAVATI SUTRAM-3 925
69BHAGAVATI SUTRAM-4 1140
70BHAGAVATI SUTRAM-5 853
71BHAGAVATI SUTRAM-6 814
72BHAGAVATI SUTRAM-7 767
73BHAGAVATI SUTRAM-8 677
74BHAGAVATI SUTRAM-9 760
75Bhagwaan Arishtnemi Aur Karmayogee ShriKrishnaShri Devendra Muni 'Shastri' 424
76Bhagwaan Mahaveer: Ek AnusheelanShri Devendra Muni 'Shastri' 783
77Bhagwaan Paarshva: Ek Samikshaatmak AdhyyanShri Devendra Muni 'Shastri' 231
78Bhagwati Sutra: Ek ParisheelanShri Devendra Muni 'Shastri' 264
79BHOJ CHARITRA 194
80Bramhacharya VigyaanShri Pushkar Muni ji Maharaaj 463
81CHANDONUSHASAN 374
82CHARNANUYOG - 1 782
83CHARNANUYOG - 2 571
84CHAUPANN MAHAPURIS CHRIYAM 423
85ChhedSutra: Ek ParisheelanShri Devendra Muni 'Shastri' 140
86Choubees Teerthankar: Ek ParyavekshanShri Rajendra Muni 170
87DASHASHRUTASKANDHA SUTRAM 459
88DASHASHRUTASKANDHANIRYUKTI - EK ADDHAYANA 226
89DASHAVAIKALIK SUTRA 525
90Dhaaturatnaakar Vol. 1Muni Shree LaavanyavijaySoori 645
91Dhaaturatnaakar Vol. 2Muni Shree LaavanyavijaySoori 697
92Dhaaturatnaakar Vol. 3Muni Shree LaavanyavijaySoori 779
93Dhaaturatnaakar Vol. 4Muni Shree LaavanyavijaySoori 515
94Dhaaturatnaakar Vol. 5Muni Shree LaavanyavijaySoori 534
95DHAMMKAHANUYOGO 800
96Dharm Darshan: Manan Aur MulyaankanShri Devendra Muni 'Shastri' 464
97Dharm Kaa Kalpvraksha Jeevan Ke Aangan MaiShri Pushkar Muni 513
98DHARM RATNA PRAKARNAM 178
99DharmChakraShri Devendra Muni 'Shastri' 318
100Dharti Kaa DevtaaShri Devendra Muni 'Shastri' 145
101Dheeraj Kai Meethe PhalShri Devendra Muni 'Shastri' 131
102DIVASAGARPANNATTIPAINNAYAM 136
103DRAVYANUYOG - 1 864
104DRAVYANUYOG - 2 773
105DRAVYANUYOG - 3 636
106DVADASHAKULAKAM 228
107DVADASHARAM NAYACHAKARAM - 1 637
108DVADASHARAM NAYACHAKARAM - 2 383
109DVADASHARAM NAYACHAKARAM - 3 227
110ESIBHASIYAIM SUTTAIM 335
111GACCHAYAR PAINNAYAM 68
112GANITANUYOG 977
113Geev vicharadiprakranasngrahh 305
114GYATADHARMAKATHANG SUTRA 638
115Hamaare TeerthankarDinesh Muni 185
116Isibhasiyaimsuttaim 339
117Jahar Aur AmratShri Devendra Muni 'Shastri' 256
118Jain Aachaar- MeemaansaaShri Devendra Muni 'Shastri' 490
119Jain Aagam Mai DarshanSamani MangalPragyaa 349
120Jain Aagam Saahitya- Ek AnusheelanVijayJanantSen Soori 312
121Jain Aagam Saahitya: Manan Aur MeemaansaaShri Devendra Muni 'Shastri' 801
122Jain Dharm Main DaanShri Pushkar Muni 596
123Jain Jagat Kai Jyotirdhar AachaaryaShri Devendra Muni 'Shastri' 389
124Jain Kathaa Saahitya Kee Vikaas YaatraShri Devendra Muni 'Shastri' 449
125Jain NeetiShastra: Ek ParisheelanShri Devendra Muni 'Shastri' 563
126JAIN STOTRA SANDOHA 657
127JAIN TARK BHASHA 106
128JAMBUDIVAPRAJNAPTI SUTRA 464
129JIVAJIVABHIGAM SUTRA - 1 489
130JIVAJIVABHIGAM SUTRA - 2 227
131JIVSAMASA 286
132Kanchan Aur KasauteeMahaasati Pushpavati Ji 239
133KARMAGRANTHA - 1 271
134KARMAGRANTHA - 2 251
135KARMAGRANTHA - 3 267
136KARMAGRANTHA - 4 363
137KARMAGRANTHA - 5 491
138KARMAGRANTHA - 6 573
139KARMAGRANTHASHATKAVCHURNI 220
140Karma-Vigyaan -2Shri Devendra Muni 'Shastri' 559
141Karma-Vigyaan -3Shri Devendra Muni 'Shastri' 531
142Karma-Vigyaan -4Shri Devendra Muni 'Shastri' 555
143Karma-Vigyaan -5Shri Devendra Muni 'Shastri' 611
144Karma-Vigyaan -6Shri Devendra Muni 'Shastri' 547
145Karma-Vigyaan -7Shri Devendra Muni 'Shastri' 505
146Karma-Vigyaan -8Shri Devendra Muni 'Shastri' 530
147Karma-Vigyaan -9Shri Devendra Muni 'Shastri' 698
148Karma-Vigyaan -IShri Devendra Muni 'Shastri' 633
149KathaaRatnaakarShrimad Vijay MunichandraSoori 380
150KAVYAPRAKASH KHANDAN 130
151Keechad Aur KamalShri Devendra Muni Shaastri 296
152KHAVAGA SEDHHI 771
153KumaarPaalCharitahAacharyaa Shri Hemchandra 753
154KUMARPAL CHARITRASAMGRAHA 237
155Magadh Kaa Gaurav PurushShri Devendra Muni 'Shastri'  248
156Mahaaveer Kaa AarthShaastraAacharyaa MahaaPragya 251
157Mahaaveer UktavaanAacharyaa Vijay Jayantsen Soori 254
158MAHAPACHAKKANAPAINNAYAM 105
159MOOLSHUDDHIPRAKARNAM 234
160MoolSutra: Ek ParisheelanShri Devendra Muni 'Shastri'  386
161MuktiPathShri Devendra Muni 'Shastri'  253
162Mutthi Main TaqdeerShri Devendra Muni 'Shastri'  248
163Namaskaar ChintaamaniShri KundKund Vijay Ji Mahaaraaj 336
164NANARTHODAY SAGAR KOSH 396
165NANDISUTRAM-1 237
166NANDISUTTAM-2 126
167Naukaa Aur NaavikShri Devendra Muni 'Shastri'  415
168NIRGRANTHA PRAVACHANA 277
169NIRYUKTIPANCHAK 823
170NIRYUKTISAMGRAHA 617
171NISHITHA SUTRA 547
172NYAYRATNASARA 299
173Paani Main Meen PiyaaseeShri Devendra Muni 'Shastri'  516
174PADHYATMAKOP DESH PRADIP 36
175PANCHAKALPABHASHYA CHURNI 193
176PANCHASHAK PRAKARANAM 465
177PANCHSAMGRAHA - 1 301
178PANCHSAMGRAHA - 10 562
179PANCHSAMGRAHA - 2 252
180PANCHSAMGRAHA - 3 227
181PANCHSAMGRAHA - 4 190
182PANCHSAMGRAHA - 5 600
183PANCHSAMGRAHA - 6 328
184PANCHSAMGRAHA - 7 382
185PANCHSAMGRAHA - 8 210
186PANCHSAMGRAHA - 9 210
187Parvo Kee ParikramaaShri Devendra Muni 'Shastri'  270
188PAUMCHARIYAM - 1 376
189PAUMCHARIYAM - 2 385
190Phool Aur BhawaraaMahaaSati Pushpavati Ji 114
191PIND VISHUDDHI PRAKARNAM 290
192PRAGYAPANA SUTRA - 1 614
193PRAGYAPANA SUTRA - 2 539
194PRAGYAPANA SUTRA - 3 327
195Prakrit Bhashao ane SahityaPro. Hiralal R. Kapadia 264
196PRAKRIT CHINTAMANI 113
197PRAKRIT HINDI KOSH 900
198Prakrit Saahityaa Kaa ItihaasDr. Jagdeeshchandra Jain 711
199PRAKRIT VYAKARNAM 1 HEMCHANDRA 610
200PRAKRIT VYAKARNAM 2 HEMCHANDRA 678
201PRAKRIT VYAKARNAM 2 SIDDHAHEM 461
202PRAMANMIMANSA 183
203PRAMANMIMANSA - SHOBHACHANDRA 177
204PRAMANNAYATATTVALOKALANKAR 828
205PRASHANAVYAKARANA SUTRA 326
206PRATIKRAMAN HETU GARBHA 75
207PRAVACHAN SARODDHAR - 1 678
208PRAVACHAN SARODDHAR - 2 740
209Preet Kiye Parvash BhayeShri Devendra Muni 'Shastri'  185
210PUSHPMALA PRAKARANAM 331
211RAJPRASHANIYAM SUTRAM 227
212RishabhDev Ek ParisheelanShri Devendra Muni 'Shastri'  360
213Saddarshan SamucchayaRudraprakash Darshanakeshari 268
214SAMVAYANG SUTRA 360
215SANGRAHANIRATNA PRAKARANA 893
216SANUVAD VYAHAR BHASHYA 479
217SANVAY TATVBODH TARANGINI 72
218Satya DarshanUpadhyay Amar Muni 149
219Satyamev JayateShri Devendra Muni 'Shastri'  95
220Shabdo Kee Gaagar main Aagam Kaa SaagarShri Devendra Muni 'Shastri'  229
221SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 1 371
222SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 2, 3 246
223SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 4 248
224SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 5, 6 231
225SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 7 266
226SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 8 178
227SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 9, 10, 11 497
228SHATDARSHAN SAMMUCCHAYA 555
229SHODSHAK PRAKARAN - 2 250
230Shraavak Dharm DarshanShri Pushkar Muni 688
231Shraddha Param DullhaaShri Devendra Muni 'Shastri'  440
232Shraddha-BeejShri Devendra Muni 'Shastri'  120
233Shraman MahaaveerAacharya Mahaapragya 326
234Shree Abhidaan Rajendra Kosh-1Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar 1055
235Shree Abhidaan Rajendra Kosh-2Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar 1221
236Shree Abhidaan Rajendra Kosh-3Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar 674
237Shree Abhidaan Rajendra Kosh-4Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar 1452
238Shree Abhidaan Rajendra Kosh-5Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar 1641
239Shree Abhidaan Rajendra Kosh-6Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar 1483
240Shree Abhidaan Rajendra Kosh-7Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar 1266
241Shree Ashthanhika VyaakhyaanamKshma Kalyanji 144
242Shree CharitrachatushthyamShri VijayRajendra Suri 190
243SHREE DANADIKULAK SAMGRAHA 292
244Shree geevajeevabhigmasutrm 3 935
245Shree GunaaNuraagKulakPandit ShreeJinharshaGanivi 194
246SHREE KALPSUTRARTHAPRABODHINI 396
247SHREE LALIT VISTRA 406
248SHREE LOKPRAKASHA 629
249SHREE MUHURTRAJ 454
250SHREE NAVPAD PRAKARNAM 332
251SHREE PANDAVCHARITRA MAHAKAVYAM 331
252SHREE PRAVRIJYA VIDHAN KULAKAM 194
253SHREE SAMACHARI SHATAKAM 393
254Shree samyaktvaspattih 490
255SHREE SAPTOPADHAN VIDHI 78
256SHREE SHIV KOSH 386
257Shree Siddhahemachandra ShabdanusaasnanaSri Hemachandra Soori 685
258SHREE UPASAKDASHANG SUTRA 142
259SHREE UPDESHSAPTATIKA 498
260Shree uttradhyyn sootr deevtiy veebhag 809
261SHREE VYAVHAR SUTRAM 519
262Shreekamgatkthankm 60
263Shreemad AmarSoori KaavyamShri Pushkar Muniji Mahaaraaj 273
264SHREEMADAVASHYAK SUTRAM - 1 618
265SHREEMADAVASHYAK SUTRAM -2 328
266SHRI CHANDRARAJ CHARITRAM 236
267SHRI CHITRASAMBHUT CHARITRAM 32
268SHRI DHANYA CHARITAM PADYAM 82
269Shri Suaygadang Suttra 334
270SHRIPAL RAS AUR HINDI VIVECHAN 397
271STHANANG SUTRA 743
272SUKTMUKTAVALI 344
273SURYAPRAJNAPTI CHANDRAPRAJNAPTI 284
274SUTRA KRATANG SUTRA DIPIKA 413
275SUTRAKRITANG SUTRA 1.2 805
276SYADVADA RAHASYA - 2 371
277SYADVADA RAHASYA - 3 363
278Teerth Darshan Bhaag-I 240
279Teerth Darshan Bhaag-II 240
280Teerth Darshan Bhaag-III 247
281THIEBANDHO 746
282TRINI CHEDSUTRANI 534
283TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 1 335
284TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 2 193
285TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 3 273
286TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 4 225
287TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 5 279
288TRISHASTI SHALAKA PURUSH CHARITRA 439
289TRITHANKAR CHARITRA 1 420
290TRITHANKAR CHARITRA 2 676
291TRITHANKAR CHARITRA 3 495
292UKTI VYAKTI PRAKARANA 93
293UPDESHA RATANAKAR 430
294UPDESHSAPTATIKA NAVYA 486
295UPMITI BHAVAPRAPANCHA KATHA 1203
296UTTRADHYYAN SUTRA 824
297VAKTRITVA KALA KE BEEJ 837
298Veer Nirvaan Samvat Aur Jain Kaal-GananaPt. Shri Kalyaan Vijayji Ganee 203
299Vikramaaditya Kee Gaurav GaathaShri Devendra Muni 'Shastri'  994
300VINSHTIVINSHIKAPRAKARANAM 137
301VIPAK SHRUT 200
302VIRATTHAOPAINNAYAM 53
303VISHESHAVASHYAK BHASHYA - 1 665
304VISHESHAVASHYAK BHASHYA - 2 579
305VYAKHYAPRAGYAPTI SUTRA - 1 543
306VYAKHYAPRAGYAPTI SUTRA - 2 642
307VYAKHYAPRAGYAPTI SUTRA - 3 820
308VYAKHYAPRAGYAPTI SUTRA - 4 875
309Vyasan Chodo Jeevan ModoShri Devendra Muni 'Shastri'  147
310YOG SHASTRAM - 1 492
311YogShaastramShri Hemachandraacharyaa 493

Top

Site Developed, Hosted and Maintained by JainaSoft Technologies